ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
ลำดับ ชื่อนักวิจัย จำนวนโครงการ
1 นายแพทย์ ดร. มโน เมตตานันโท เลาหวณิช 1
2 ดร. ตุลยากร เปล่งสุริยการ 0
3 อาจารย์ ดร. มยุรฉัตร แก้วมณี 0
4 อาจารย์ ดร. สุวิทย์ ชัยศรี 0
5 อาจารย์ ดร. ทิพวรรณ พิศวง 0
6 อาจารย์ ดร. ธารารัฎฐ์ นวลสนิท 0
7 ดร. สมพงษ์ ทะบันหาร 0
8 ดร. สุภาวดี ภาบับภา 0
9 ดร. อัจฉรา ภูมิเย็น 0
10 ดร. ศีตกานต์ นัดพบสุข 0
11 ดร. อติภัทร ยาศิริ 0
12 ดร. นิภาภร เงินยวง 0
13 ดร. อังคณา กระจ่าง 0
14 ดร. นิภาพร เงินยวง 0
15 อาจารย์ ดร. ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมา ศรียากูล 0
CONNECT WITH US
Can't Perform Query1